OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Komunikat - Walne Zebranie PTMP
Drodzy Koledzy i Koleżanki,


Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada o godzinie 16:15 w Hotelu Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1 (Sala Obrad, w czasie III Forum Medycyny Paliatywnej) odbędzie się Walne Zebranie członków

Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej:

I termin o godzinie 16.15,

II termin o godzinie 16.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i informujemy, że w Walnym Zebraniu będą mogli uczestniczyć członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie.

 

Program Walnego Zebrania PTMP

 1. Powitanie
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności do podejmowania uchwał (quorum)
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Towarzystwa z działalności merytorycznej za rok 2018
 7. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa za rok 2018
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa
 12. Wybory nowego Zarządu oraz wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej
 13. Ukonstytuowanie się Zarządu
 14. Wolne Wnioski i dyskusja
 15. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania


W imieniu Zarządu

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Prezes PTMP
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org