OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Pomimo przedstawienia, w ramach prac Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, Panu Ministrowi Waldemarowi Krasce naszego postulatu, aby lekarze i pielęgniarki pracujący w opiece paliatywnej mogli przepisywać leki na refundację 65+/18-, niestety w Ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie otrzymaliśmy takich uprawnień.

Wobec powyższego w imieniu Zarządu naszego Towarzystwa skierowałem pismo o interwencję do Pani Minister Zdrowia, ze wsparciem 13 organizacji pozarządowych, powiadomieniem Rzecznika Praw Pacjenta. Duży wysiłek wkłada w rozwiązanie tego problemu Pani Aleksandra Rudnicka, nasza Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną.

 

W imieniu Zarządu,

 

Tomasz Dzierżanowski

 

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org