OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

Historia PTMP
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej powstało w 2002 r. jako towarzystwo naukowo-lekarskie. Celem jego jest inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących problemów medycyny paliatywnej, integracja działań lekarzy w zakresie w/w badań, inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych dotyczących opieki paliatywnej oraz propagowania wypracowa-nych standardów postępowania w tej opiece. W chwili obecnej Towarzystwo liczy 220 członków.

Cele statutowe
Celem PTMP jest inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących problemów medycyny paliatywnej, integracja działań lekarzy w zakresie w/w badań, inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych dotyczących opieki paliatywnej oraz propagowania wypracowa-nych standardów postępowania w tej opiece.

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:

  • udział w organizowaniu szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych w zakresie medycyny paliatywnej a także współudział w procesie specjalizacji lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej;
  • wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów dotyczących medycyny paliatywnej;
  • organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na w/w tematy jak również współpraca z towarzystwami oraz organizacjami naukowymi w kraju i za granicą zajmującymi się tematyką pokrewną.

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org