OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

STATUT

Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

2. Towarzystwo może używać skrótu PTMP.

3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Bydgoszcz.

§ 5

Towarzystwo ma prawo posiadania i używania pieczęci podłużnej i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy jego członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

Celem działania Towarzystwa jest :
1) inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących metod medycyny paliatywnej,
2) propagowanie standardów medycyny paliatywnej,
3) integrowanie lekarzy w dziedzinie badań naukowych związanych z medycyną paliatywną,
4) inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych w zakresie medycyny paliatywnej,
2) wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów drukowanych w zakresie medycyny paliatywnej,
3) organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na temat medycyny  paliatywnej,
4) przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w zakresie medycyny paliatywnej,
5) współpraca z pokrewnymi towarzystwami i organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
6) prowadzenie działalności gospodarczej służącej do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III
Członkowie

§ 9

1.    Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a)    członków zwyczajnych,
b)    członków wspierających,
c)    członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie poniższe warunki :
a) posiadają tytuł zawodowy lekarza medycyny,
b) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) pragną realizować cele Towarzystwa,
2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa pisemną deklarację członkowską o przyjęcie w poczet członków, zawierającą poparcie dwóch członków zwyczajnych kierowaną do Zarządu.
3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały.

§ 11

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2) brania udziału w sympozjach, konferencjach i spotkaniach naukowych oraz innych formach działalności Towarzystwa,
3) korzystania z pomocy i świadczeń Towarzystwa oraz jego obiektów.

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) popierania i realizowania celów Towarzystwa poprzez czynne uczestniczenie w jego działalności,
3) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Zarząd,
4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

§ 13

Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje w przypadku:
1) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa,
2) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres dwóch lat,
4) utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza,
5) zgonu.

§ 14

1. Członek zwyczajny może być wykluczony z Towarzystwa w przypadku:
1) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem,
2) działania na szkodę Towarzystwa,
3) popełnienia czynów sprzecznych z etyką lekarską.
2. O wykluczeniu decyduje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2 przysługuje członkowi zwyczajnemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o treści uchwały.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca
w pisemnej deklaracji gotowość wspierania działalności Towarzystwa.
2. O przyjęciu w poczet Towarzystwa członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały.
3. Członka wspierającego będącego osobą prawną reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.
4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,
3) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
4) utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty prawa do wykonywania zawo-du w przypadku osób fizycznych,
5) zgonu osób fizycznych.
6. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia § 14.

§ 16

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub mających wybitne osiągnięcia   w medycynie paliatywnej.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Walne Zebranie Członków może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Zarządu z ważnych powodów.

 

Rozdział IV

Organy Towarzystwa

 

Podrozdział A

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 17

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1) ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
4) nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
5) uchwalanie zmian statutu i rozwiązanie Towarzystwa,
6) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa,
7) zatwierdzanie sprawozdań i planów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości Towarzystwa,
10) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz do roku, w terminie umożliwiającym podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium oraz zatwierdzenia planów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2.  O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na miesiąc przed jego  
terminem z podaniem proponowanego porządku obrad.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach wymagających podjęcia uchwał przez to Zgromadzenie w okresie pomiędzy terminami zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd – z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/4 członków     zwyczajnych Towarzystwa. Zebranie winno się odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podrozdział B

Zarząd Towarzystwa

§ 22

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków, w tym : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy :
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w okresie trwania kadencji,
2) kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
4) skreślanie członków Towarzystwa za nieopłacenie składek członkowskich,
5) wykluczanie członków z Towarzystwa za naruszenie statutu i postanowień władz    Towarzystwa,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
7) opracowywanie planów działalności Towarzystwa, w tym planów realizacji budżetu,
8) odpowiadanie za prowadzoną działalność finansową,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 25

1. Zarząd może być odwołany przed końcem kadencji na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków. Kadencja Zarządu ustaje także w przypadku nie udzielenia przez  Walne Zebranie Członków absolutorium za działalność w roku ubiegłym.
2.    W przypadku ustąpienia lub odwołania poszczególnych członków Zarządu w ich miejsce Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowych członków. Kadencja nowych członków Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.

 

Podrozdział C

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, na okres 3 lat w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek wystąpienia do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi wypływającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

§ 30

Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 25.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 31

1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusz składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, w tym organizowanych zjazdów i konferencji naukowych, opłat za opinie, porady i konsultacje, imprez dobroczynnych oraz kwest ulicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Uzyskane wpływy przeznacza się w całości na działalność statutową.
3) dotacje, subwencje,
4) zapisy i darowizny,
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarcza na podstawie odrębnych przepisów. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

§ 32

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych w imieniu Towarzystwa wymagają podpisu prezesa lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 33

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu.
3. Majątek likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Towarzystwa.

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org